portfolio

moderator GDO-netwerk

Opdrachtgever: Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)

Opdracht: Actieve participatie GDO leden aan duurzaamheidsthema’s, uitvoeren nieuwe organisatieopzet en ledenondersteuning

 

GDO biedt met zijn activiteiten gemeenten en 140 natuur- en duurzaamheidscentra toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis en lokale partners vinden om samen met burgers en onderwijs te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De activiteiten worden aangestuurd door moderatoren. Mijn opdracht is om het netwerk van natuur- en duurzaamheidscentra te positioneren, zorg te dragen voor kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling, en het bieden van ondersteuning bij de doorontwikkeling van het netwerk. Daarnaast neem ik namens GDO deel aan het landelijke programma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

 

ALGEMEEN COÖRDINATOR

Opdrachtgever: Stichting De Groene Belevenis
Opdracht: Leiding geven aan de organisatie met een aantal specifieke opdrachten

 

Als algemeen coördinator van het natuur- en duurzaamheidscentrum ligt mijn opdracht bij het aansturen van de organisatie en verwerven van (extra project) inkomsten, o.a. via donateurswerving en nieuwe opdrachtgevers. Daarnaast zal ik aandacht besteden aan het efficiënter maken van de organisatie, o.a. via het uitbreiden van de vrijwilligersorganisatie. Tevens zal ik de relatie met de gemeente onderhouden en de communicatie versterken.

 

kwartiermaker 'NIEUWE TOEKOMST'

Opdrachtgever: Stichting CNME De Rollen

Opdracht: het begeleiden van de organisatie bij een nieuwe positionering.

 

Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie De Rollen heeft de vraag gekregen van de gemeente Sittard-Geleen om naast educatie voor het onderwijs, ook in te spelen op duurzaamheidsvraagstukken in de samenleving / gemeentelijke beleid. Het bestuur heeft aan mij gevraagd om de organisatie in dit proces te begeleiden en een coachende rol te vervullen. Waarbij het accent ligt op adviseren, stimuleren en bewaken van het voortgangsproces.

 

PROJECTLEIDER LEREND NETWERK HET BOERENAMBACHT

Opdrachtgever: Stichting Behoud Oude Werktuigen

Opdracht: het oprichten van een lerend netwerk van ambachtslieden.

 

Het lerend netwerk Het Boerenambacht richt zich op het (laten) organiseren van opleidingen, het verzorgen van communicatie en het verzamelen van een collectie oude landbouw werktuigen, gereedschappen, boeken en documenten ten behoeve van de kennisoverdracht. Het netwerk is actief in de regio Utrecht Oost. Mijn rol is het ontwikkelen van het lerend netwerk, aantrekken en in hun kracht zetten van vrijwilligers, een organisatie- en jongerenplan te schrijven, zorgen voor een opleidingsstructuur en de communicatie (website, nieuwsuitingen, sociale media).

 

WORKSHOP TOEKOMSTVISIE

Opdrachtgever: Stichting MEC Roosendaal

Opdracht: zorgen voor eenheid binnen bestuur over aanpak toekomstvisie.

 

Het bestuur van MEC Roosendaal wordt door de gemeente geadviseerd om haar activiteiten te verbreden naar een duurzaamheidscentrum. Binnen het bestuur bestaan hier geen beelden bij en is er geen eensgezindheid in aanpak. Mijn opdracht is het organiseren van een beeldvormende workshop voor het bestuur ter voorbereiding op de transitie van de organisatie naar een Duurzaamheidscentrum.

 

ADVISEUR PROJECTMATIG WERKEN


Opdrachtgever: Stichting De Groene Belevenis
Opdracht: in een lerend proces met het team ontwikkelen en aanvragen van projecten. 

 

Met het team zal ik de meest kansrijke projectideeën verzamelen en daar gezamenlijk een keuze uit maken. Gedacht wordt aan meerjarige projecten met een omvang van enkele tienduizenden euro’s. Bij de keuze zal de financierbaarheid en de eigen interne expertise een leidende rol spelen. Met de betreffende projectleider(s) werk ik daarna het projectidee uit tot een projectplan, waarmee financiering bij externe partijen gezocht wordt. Gelijktijdig werk ik aan het invoeren van een urenregistratiesysteem.

QuickScan BENCHMARK

Opdrachtgever: Stichting Stad & Natuur Almere

Opdracht: benchmark met gelijkwaardige centra en scan duurzaamheidsagenda's en rol centra.             

 

Stad & Natuur heeft behoefte aan een overzicht van de ontwikkelingen en trends bij andere NME centra in het land. Op welke thema’s zijn zij bijvoorbeeld actief en voor welke doelgroepen, hoe spelen ze in op de duurzaamheidsagenda’s, hoe worden ze gefinancierd en welke vormen van cofinanciering kennen deze centra. Ze heeft behoefte aan inspirerende voorbeelden. Tevens wil Stad & Natuur  voeling krijgen hoe gemeentelijke duurzaamheidsagenda’s er uit kunnen zien en welke rollen NME centra daarin vervullen.

 

QuickScan toekomstperspectief en opstellen subsidieaanvraag 2019

Opdrachtgever: Stichting De Groene Belevenis

Opdracht: verkennen kansen voor de toekomst en richting geven aan de organisatiegroei                

 

De opdracht is om middels een quickscan duidelijkheid te geven aan welke knoppen het bestuur kan draaien om de organisatie weer vlot te trekken. De scan geeft een doorkijkje in de toekomst en geeft richting aan de groei mogelijkheden. Er worden concrete voorstellen aangedragen om vervolgstappen te zetten.  Als sluitstuk van de opdracht wordt de subsidieaanvraag 2019 richting de gemeente zodanig voorbereid dat deze kan worden ingediend. Naast deze aanvraag wordt gekeken naar de kansen om de lopende afspraken met de gemeente zodanig te versterken dat de toekomst van De Groene Belevenis zeker gesteld wordt.

 

BEGELEIDING BIJ VISIEVORMING

Opdrachtgever: NME centrum Natuur&Zo

Opdracht: bijeenkomst organiseren 'verkenning toekomstperspectief' 

 

Natuur&Zo wil een interne discussie voeren over de richting van de organisatie. Daarbij wil ze zoveel mogelijk aansluiten op maatschappelijke vraagstukken en de beleidsdoelstellingen van de gemeentelijke opdrachtgevers. Aan mij de vraag om een bijeenkomst te organiseren voor het team van Natuur&Zo met de betreffende beleidsambtenaren, inclusief de leidinggevenden,  van de 3 gemeenten. Uitkomst van deze bijeenkomst is een vernieuwde opzet van het jaarplan.

 

Analyse erfpachtcontracten

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren UA

Opdracht: verkennen welke ruimte de erfpachtcontracten bieden voor ondernemerschap

 

Voor de ontwikkeling naar een innovatief watersportgebied wil de coöperatie verkennen welke ruimte de erfpachtcontracten bieden om de eilanden op een ondernemende wijze recreatief aantrekkelijker te maken voor de bezoekers.

Aan mij is gevraagd alle erfpachtcontracten daarop te beoordelen en de mogelijkheden en beperkingen te beschrijven. Daarvoor is naar de aard, de inhoud en de intentie van de contracten gekeken en zijn deze overzichtelijk weergeven.


Businessplan NME makelaar

Opdrachtgever: Stichting in2nature       

Opdracht: Schrijven businessplan en financieringsmodel voor samenwerking tussen in2nature, Veldwerk Nederland en Paasheuvelgroep

 

In 2010 heeft stichting in2nature het project NME makelaar opgezet voor basisscholen die de buitenhuizen van de gemeente Rotterdam bezochten. Het doel van dit project was tijdens het schoolkamp de kinderen natuureducatie te geven. Wegens succes wilde in2nature, in samenwerking met stichting Veldwerk Nederland, het project NME makelaar als reguliere dienst aanbieden aan het basisonderwijs dat de 34 groepsaccommodaties van de Paasheuvelgroep bezoekt. Om deze dienst uit te werken heb ik een businessplan opgesteld, met daarin een visie op de samenwerking en taakverdeling tussen in2nature, Veldwerk Nederland en de Paasheuvelgroep. Daarnaast heb ik het aanbod geformuleerd, de communicatie uitgewerkt, evenals een financieringsmodel en de prijsstelling. 

 


Ontwikkelingsvisie voor Het Woldhuis en omgeving

Opdrachtgever: Stichting Veldwerk Nederland

Opdracht: Ontwikkelen van Het Woldhuis tot natuurbelevingscentrum

 

Veldwerk Nederland verzorgt natuurwerkweken aan de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Dat gebeurt vanuit de groepsaccommodatie Het Woldhuis, gelegen op landgoed Woudhuis in Apeldoorn. Rondom Het Woldhuis zijn enkele gebouwen vrijgekomen van hun oorspronkelijke bestemming (een boerderij en de voormalige boswachterswoning). Veldwerk Nederland heeft ideeën voor de uitbreiding van de activiteiten. Hiervoor heb ik een ontwikkelingsvisie geschreven om vanuit het duurzaamheidsperspectief landhuis Het Woldhuis en haar directe omgeving te ontwikkelen tot een vooraanstaand natuurbelevingscentrum. De ideeën uit deze visie worden samen met een sociaal ondernemer uitgewerkt in een businessplan. 

 

Organisatieplan VVM sectie NME

Opdrachtgever: Vereniging Educaties Nederland (VEN)

Opdracht: Oprichten vakgroep Natuur- en Milieu Educatie (NME)

 

De vakgroep Natuur- en Milieu Educatie (NME) is een vakgroep voor permanente educatie, die werkt voor en door beroepsgenoten in de NME sector. Daarvoor heb ik samen met bureau van Loosdrecht, en in dialoog met de leden van de VEN, een organisatieplan geschreven. Tevens heb ik onderzoek gedaan naar de plek waar deze vakgroep organisatorisch het beste ondergebracht kon worden. De keuze is daarbij uiteindelijk gevallen op VVM netwerk van milieuprofessionals. De eerste vijf jaar ben ik op verzoek voorzitter geweest van de vakgroep, VVM sectie NME geheten, en heb ik vele kennisdagen mede georganiseerd.