portfolio

ondersteunen netwerk GDO | 2017 - heden

Opdrachtgever: Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)

Opdracht: Actieve participatie GDO leden aan duurzaamheidsthema’s, uitvoeren nieuwe organisatieopzet en ledenondersteuning (2 dagen/week)

 

GDO biedt met zijn activiteiten gemeenten en 140 natuur- en duurzaamheidscentra toegang tot een speelveld waar zij inspiratie, kennis en lokale partners vinden om samen met burgers en onderwijs te werken aan de duurzame ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. De activiteiten worden aangestuurd door moderatoren. Mijn opdracht is om het netwerk van natuur- en duurzaamheidscentra te positioneren, zorg te dragen voor kennisdeling en gezamenlijke ontwikkeling, en het bieden van ondersteuning bij de doorontwikkeling van het netwerk. Daarnaast neem ik namens GDO deel aan het landelijke programma DuurzaamDoor (Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

 

Sinds de komst van mijn collega Arjan Klopstra (juli 2021) focus ik mijn activiteiten, als programmamanager duurzame samenleving, op het ondersteunen van de leden bij het verbreden van hun natuur- en duurzaamheidscentrum van alleen educatie voor onderwijs naar ook participatieprojecten met inwoners.

 

versterken wijkse nme | 2022

Opdrachtgever: gemeente Wijk bij Duurstede

Opdracht: onderzoeken kansen versterken lokale uitvoering natuur- en milieueducatie

 

De gemeente Wijk bij Duurstede wil weten op welke toekomstbestendige wijze de lokale nme-activiteiten het beste georganiseerd kunnen worden, gebruikmakend van de kwaliteiten van alle nme-aanbieders, zodat scholen optimaal ondersteund worden.

 

Strategische heroriëntatie | 2022

Opdrachtgever: gemeente Deventer

Opdracht: schrijven toekomstvisie met speerpunten voor NME-centrum de Ulebelt

 

De gemeente Deventer en natuur- en duurzaamheidscentrum de Ulebelt willen samen een strategische heroriëntatie op de toekomst van de Ulebelt. Het eindresultaat dient een toekomstvisie te zijn die gelijktijdig concrete handvatten biedt voor het zetten van stappen. In deze opdracht werk ik samen met SME.

 

Begeleiding integratie nme-centrum | 2022

Opdrachtgever: Kunstwerk!

Opdracht: integratie nme-centrum na overname door Kunstwerk! richting geven.

 

NME Liemers is door de gemeente Zevenaar overgedragen aan Kunstwerk! (culturele voorziening in De Liemers). Mijn opdracht is om samen met de medewerkers de focus van een vernieuwd NME te beschrijven en te onderzoeken hoe natuureducatie en cultuureducatie elkaar kunnen versterken. Tevens de mogelijkheden verkend voor verbreding en uitbreiding van werkzaamheden. 

 

NME wijs Schiedam | 2022

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam

Opdracht: Onderzoek naar samenwerking, effecten bezuiniging en inzet op Global Goals

 

De gemeente Schiedam heeft mij gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de samenwerking tussen NME-centrum Harreweg, Natuurcentrum De Boshoek en De Groene Raat (Irado), naar de effecten van bezuinigingen op NME en naar de mogelijkheden om het NME-centrum breder in te zetten voor de maatschappelijke opgaven van de gemeente ( Global Goals).

 

opstellen toekomstperspectief | 2022

Opdrachtgever: Gemeente Breda

Opdracht: Opstellen toekomstperspectief voor boerderij Wolfslaar

 

De gemeente Breda heeft mij gevraagd om een toekomstperspectief te schrijven voor boerderij Wolfslaar, haar NME-centrum met kinderboerderij. Samen met Hans de Rijk, Diereninfo, werken we dit op verzoek van de gemeente uit in drie scenario’s: stoppen, doorgaan of doorgroeien. We kijken daarbij naar de kinderboerderij, duurzaamheidseducatie aan onderwijs en inwonersparticipatie Stad in het park. Ook de positie van Wolfslaar (intern of extern) wordt uitgewerkt.

 

Kwartiermaker | 2021 - 2022

Opdrachtgever: Stichting NMC De IJzeren Man

Opdracht: Uitvoeren adviezen uit eigen onderzoeksrapport Toekomstbestendige organisatie

 

Als kwartiermaker zorg ik dat de werkzaamheden op de rails gezet gaan worden, zoals beschreven in mijn onderzoeksrapport Toekomstbestendige organisatie. Zo zorg ik voor het aanstellen van tijdelijke medewerkers, ga ik aan de slag om de aanbevelingen uit te voeren en maak ik een begin met het schrijven en verzilveren van projecten. Alles gericht op een nieuwe ploeg van medewerkers (al of niet gedetacheerd). 

 

INTERIM COÖRDINATOR | 2018 - 2021

Opdrachtgever: Stichting De Groene Belevenis
Opdracht: Leiding geven aan de organisatie met een aantal specifieke opdrachten (1 dag/week)

 

Als algemeen coördinator van het natuur- en duurzaamheidscentrum ligt mijn opdracht bij het aansturen van de organisatie en verwerven van (extra project) inkomsten, o.a. via donateurswerving en nieuwe opdrachtgevers. Daarnaast zal ik aandacht besteden aan het efficiënter maken van de organisatie, o.a. via het uitbreiden van de vrijwilligersorganisatie. Tevens zal ik de relatie met de gemeente onderhouden en de communicatie versterken.

 

adviseur 'NIEUWE TOEKOMST' | 2020 - 2021

Opdrachtgever: Stichting CNME De Rollen

Opdracht: het begeleiden van de organisatie bij een nieuwe positionering.

 

Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie De Rollen heeft de vraag gekregen van de gemeente Sittard-Geleen om naast educatie voor het onderwijs, ook in te spelen op duurzaamheidsvraagstukken in de samenleving / gemeentelijke beleid. Het bestuur heeft aan mij gevraagd om de organisatie in dit proces te begeleiden en een coachende rol te vervullen. Waarbij het accent ligt op adviseren, stimuleren en bewaken van het voortgangsproces. Onderdeel van de opdracht is het verkennen en beschrijven van de toekomstige samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen, om de huidige subsidierelatie te kunnen continueren. Verder verken ik projectmogelijkheden en bereid ik het aantrekken van een projectleider duurzaamheid voor.

 

Advies toekomstbestendige organisatie | 2021

Opdrachtgever: Stichting NMC De IJzeren Man

Opdracht: Onderzoek duurzame exploitatie en toekomstbestendige organisatie

  

Het bestuur heeft mij gevraagd haar te begeleiden bij de gewenste professionaliseringsslag van de organisatie. Daarbij hoort naast de toekomstige inrichting van de organisatie ook het verwerven van extra inkomsten die passen bij de missie en visie (duurzame exploitatie). Gekeken wordt naar samenwerking met het bedrijfsleven en lokale organisaties. Kansen voor extra inkomsten liggen mogelijk ook door projectmatig op de behoeften van gemeenten in te spelen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen op het vlak van natuur en duurzaamheid.   

 

Onderzoek positionering | 2020 - 2021

Opdrachtgever: gemeente Oss

Opdracht: Onderzoek positionering NME De Elzenhoek en uitwerking in scenario’s

  

Maatschappelijk liggen er mooie uitdagingen waar het NME-centrum/kinderboerderij De Elzenhoek een gewaardeerde rol kan spelen. Mijn onderzoek heeft als doel om via een quickscan zoveel mogelijk ontwikkelingen te duiden, te structureren in scenario’s en de kansen en consequenties daarvan in beeld te brengen. Op deze wijze krijgt de gemeente Oss de mogelijkheid om gerichte keuzes te maken die ze in een vervolgtraject nader uit kan (laten) werken in bijvoorbeeld een bedrijfsplan met exploitatiebegroting.

 

PROJECTLEIDER LEREND NETWERK HET BOERENAMBACHT | 2018 - 2021

Opdrachtgever: Stichting Behoud Oude Werktuigen

Opdracht: het oprichten van een lerend netwerk van ambachtslieden.

 

Het lerend netwerk Het Boerenambacht richt zich op het (laten) organiseren van opleidingen, het verzorgen van communicatie en het verzamelen van een collectie oude landbouw werktuigen, gereedschappen, boeken en documenten ten behoeve van de kennisoverdracht. Het netwerk is actief in de regio Utrecht Oost. Mijn rol is het ontwikkelen van het lerend netwerk, aantrekken en in hun kracht zetten van vrijwilligers, een organisatie- en jongerenplan te schrijven, zorgen voor een opleidingsstructuur en de communicatie (website, nieuwsuitingen, sociale media).

 

WORKSHOP TOEKOMSTVISIE | 2019

Opdrachtgever: Stichting MEC Roosendaal

Opdracht: zorgen voor eenheid binnen bestuur over aanpak toekomstvisie.

 

Het bestuur van MEC Roosendaal wordt door de gemeente geadviseerd om haar activiteiten te verbreden naar een duurzaamheidscentrum. Binnen het bestuur bestaan hier geen beelden bij en is er geen eensgezindheid in aanpak. Mijn opdracht is het organiseren van een beeldvormende workshop voor het bestuur ter voorbereiding op de transitie van de organisatie naar een Duurzaamheidscentrum.

 

ADVISEUR PROJECTMATIG WERKEN | 2018


Opdrachtgever: Stichting De Groene Belevenis
Opdracht: in een lerend proces met het team ontwikkelen en aanvragen van projecten. 

 

Met het team zal ik de meest kansrijke projectideeën verzamelen en daar gezamenlijk een keuze uit maken. Gedacht wordt aan meerjarige projecten met een omvang van enkele tienduizenden euro’s. Bij de keuze zal de financierbaarheid en de eigen interne expertise een leidende rol spelen. Met de betreffende projectleider(s) werk ik daarna het projectidee uit tot een projectplan, waarmee financiering bij externe partijen gezocht wordt. Gelijktijdig werk ik aan het invoeren van een urenregistratiesysteem.

BENCHMARK | 2018 - 2019

Opdrachtgever: Stichting Stad & Natuur Almere

Opdracht: benchmark met gelijkwaardige centra en scan duurzaamheidsagenda's en rol centra.             

 

Stad & Natuur heeft behoefte aan een overzicht van de ontwikkelingen en trends bij andere NME centra in het land. Op welke thema’s zijn zij bijvoorbeeld actief en voor welke doelgroepen, hoe spelen ze in op de duurzaamheidsagenda’s, hoe worden ze gefinancierd en welke vormen van cofinanciering kennen deze centra. Ze heeft behoefte aan inspirerende voorbeelden. Tevens wil Stad & Natuur  voeling krijgen hoe gemeentelijke duurzaamheidsagenda’s er uit kunnen zien en welke rollen NME centra daarin vervullen.

 

QuickScan toekomstperspectief en opstellen subsidieaanvraag | 2018

Opdrachtgever: Stichting De Groene Belevenis

Opdracht: verkennen kansen voor de toekomst en richting geven aan de organisatiegroei                

 

De opdracht is om middels een quickscan duidelijkheid te geven aan welke knoppen het bestuur kan draaien om de organisatie weer vlot te trekken. De scan geeft een doorkijkje in de toekomst en geeft richting aan de groei mogelijkheden. Er worden concrete voorstellen aangedragen om vervolgstappen te zetten.  Als sluitstuk van de opdracht wordt de subsidieaanvraag 2019 richting de gemeente zodanig voorbereid dat deze kan worden ingediend. Naast deze aanvraag wordt gekeken naar de kansen om de lopende afspraken met de gemeente zodanig te versterken dat de toekomst van De Groene Belevenis zeker gesteld wordt.

 

BEGELEIDING BIJ VISIEVORMING | 2018

Opdrachtgever: NME centrum Natuur&Zo

Opdracht: bijeenkomst organiseren 'verkenning toekomstperspectief' 

 

Natuur&Zo wil een interne discussie voeren over de richting van de organisatie. Daarbij wil ze zoveel mogelijk aansluiten op maatschappelijke vraagstukken en de beleidsdoelstellingen van de gemeentelijke opdrachtgevers. Aan mij de vraag om een bijeenkomst te organiseren voor het team van Natuur&Zo met de betreffende beleidsambtenaren, inclusief de leidinggevenden,  van de 3 gemeenten. Uitkomst van deze bijeenkomst is een vernieuwde opzet van het jaarplan.

 

Analyse erfpachtcontracten | 2017

Opdrachtgever: Coöperatie Gastvrije Randmeren UA

Opdracht: verkennen welke ruimte de erfpachtcontracten bieden voor ondernemerschap

 

Voor de ontwikkeling naar een innovatief watersportgebied wil de coöperatie verkennen welke ruimte de erfpachtcontracten bieden om de eilanden op een ondernemende wijze recreatief aantrekkelijker te maken voor de bezoekers.

Aan mij is gevraagd alle erfpachtcontracten daarop te beoordelen en de mogelijkheden en beperkingen te beschrijven. Daarvoor is naar de aard, de inhoud en de intentie van de contracten gekeken en zijn deze overzichtelijk weergeven.